• Let op: momenteel is er een storing. Kom je niet in het menu om af te rekenen, neem dan contact op met: info@domeineren.nl of stuur een bericht naar 06-21837774. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een alternatieve link.
  • Voor het ongemak: 10% extra korting op alle domeinnamen met kortingscode: TIEN

Algemene Voorwaarden van Domeineren.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domeineren.nl. Door gebruik te maken van de website www.domeineren.nl en de daarop aangeboden diensten of door op de acceptatiebutton te klikken, verklaar je dat je kennis hebt genomen van deze Algemene Voorwaarden en instemt met de inhoud en de toepasselijkheid daarvan. Indien je niet akkoord bent met de Algemene Voorwaarden dien je het gebruik van de website en de daarop aangeboden dienstverlening stop te zetten.

ALGEMENE BEPALINGEN
1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Dienst: de door Domeineren op de website www.domeineren.nl aangeboden
dienst op het gebied van het beheren van domeinnamen.

Domeinnaam: een domeinnaam binnen de dienst of op de website wordt
geregistreerd, beheerd of getoond.

Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Domeineren.nl een overeenkomst
tot levering van diensten heeft gesloten.

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder mede doch niet uitsluitend auteursrecht, merkrecht,
handelsnaamrecht en databankrecht.

Overeenkomst: de overeenkomst, inclusief deze Algemene Voorwaarden, op
grond waarvan gebruiker gebruikt maakt van de dienst.

Registrar: een onderneming die door een Registry is aangewezen als een
partij bij wie een domeinnaam geregistreerd kan worden.

Registry: de organisatie waar de Domeinnaam geregistreerd dient te
worden, waaronder mede doch niet uitsluitend de Stichting Internet
Domeinregistratie Nederland (SIDN).


Domeineren: Domeineren.nl is gevestigd aan de Lovensestraat 79b, 5014 DN te Tilburg en is ingeschreven in het handelsregister Breda onder nummer 78053374. Het hiervoor genoemde adres is een vestigingsadres, geen bezoekadres. 

Token: de door Domeineren verstrekte, unieke code nadat de betaling van de domeinnaam afgerond is. Deze token mag niet overgedragen worden op andere personen dan wie de betaling afgerond heeft. 

Website: de website www.domeineren.nl.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten betreffende de levering door Domeineren van diensten aan of ten behoeve van de gebruiker, ongeacht de wijze van de totstandkoming daarvan.
2.2 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk door Domeineren en de gebruiker zijn overeengekomen.
2.3 Domeineren wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene
(inkoop) voorwaarden van de gebruiker van de hand.
2.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Domeineren en de gebruiker zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Domeineren stelt de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan gebruiker, elektronisch ter hand. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden.
3.2 Uitingen van Domeineren op de website met betrekking tot de dienst zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Domeineren is gerechtigd het verstrekken van de domeinnaam na aankoop van de gebruiker alsnog te weigeren. De gebruiker ontvangt binnen vijftien werkdagen het aankoopbedrag retour. 
3.3 Gebruiker dient meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten.
De gebruiker zal, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Door het aangaan van de overeenkomst staat gebruiker ervoor in dat hij meerderjarig en handelingsbekwaam is en indien hij optreedt namens een onderneming, bevoegd is deze te vertegenwoordigen. Verder staat hij er voor in dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn en dat hij op verzoek van Domeineren aanvullende informatie met betrekking tot mede, doch niet uitsluitend, zijn identiteit en bevoegdheid verstrekt.

4. Uitvoering dienstverlening
4.1. Domeineren zal zich inspannen om de diensten binnen de overeengekomen termijn en conform de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2. Domeineren biedt de diensten en haar website aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties terzake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Domeineren niet dat:
- de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is;
- de dienst, ononderbroken zal werken, dat er geen fouten of
gebreken optreden en dat gebreken steeds kunnen worden verholpen;
- de domeinnamen ook daadwerkelijk door Domeineren geregistreerd kunnen worden,
- dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
4.3 Domeineren spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Domeineren legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
4.4 Domeineren is gerechtigd de website en de dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de dienst of de website, zonder dat hierdoor enig recht van gebruiker op schadevergoeding jegens Domeineren ontstaat.

5. Gebruik van de dienst
5.1 Gebruiker is niet gerechtigd apparatuur of programmatuur te gebruiken die de normale werking van de dienst, kunnen verstoren, noch gegevens naar de website te
verzenden die door hun omvang en eigenschappen de infrastructuur van de website
onevenredig zwaar kunnen belasten.
5.2 Gebruiker is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Domeineren hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
5.3 Gebruiker vrijwaart Domeineren volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door zijn gebruik van de dienst, danwel door het niet nakomen van de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden of het handelen in strijd daarmee.
5.4 Gebruiker zal zich onthouden van ieder handelen, in de ruimste zin des woords, dat de reputatie van Domeineren waaronder eveneens begrepen haar dienst en de website zou kunnen aantasten. Gebruiker garandeert dat zijn gebruik van de diensten overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving danwel niet onrechtmatig is.

6. Aanvragen en registreren van Domeinnamen
6.1 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verhuizen van de domeinnaam. Dit dient uiterlijk zeven dagen na het ontvangen van de verhuistoken afgerond te zijn. 
6.2. De gebruiker is vrij om de domeinnaam te verhuizen naar een hostingbedrijf naar keuze. 
6.3. Gebruiker staat er voor in dat zijn registratie en gebruik van de Domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder mede doch niet uitsluitend de aan derden toekomende merk- en handelsnaamrechten. Indien een derde Domeineren aanspreekt in verband met een inbreuk op de aan hem toekomende rechten, zal Domeineren deze derde doorverwijzen naar gebruiker. gebruiker vrijwaart Domeineren voor alle kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden dienaangaande.

7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1 De (intellectuele eigendoms)-rechten met betrekking tot de Website, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld- en geluidsmateriaal,  software en overige materialen berusten bij Domeineren of de licentiegevers.
7.2 Het is gebruiker uitdrukkelijk verboden om lijsten met domeinnamen te gebruiken om in contact te komen met de huidige eigenaren van de Domeinnamen, deze informatie aan derden te verstrekken of deze informatie openbaar te maken.
7.3 Gebruiker is ermee bekend dat de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de website en de dienst berusten bij Domeineren en/of de licentiegevers. Gebruiker is niet gerechtigd om onderdelen van de website of de dienst zonder schriftelijke toestemming van Domeineren aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. 
7.4 Gebruiker mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele
Eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

 

8. Prijzen en betaling
8.1 Voor gebruikmaking van de dienst is gebruiker de op de website vermelde tarieven verschuldigd.
8.2 De tarieven zijn weergegeven in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW). Domeineren is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat voor het gebruik van de dienst, de gebruiker het bedrag vooruitbetaalt of een borg stelt.
8.3 Domeineren kan tussentijds de prijs wijzigen. Indien de gebruiker het product heeft gekocht, dan zal er geen verhoging meer plaatsvinden.
8.4 Betaling van de verschuldigde tarief vindt plaats via de betalingsmiddelen
opgenomen op de website. Deze betalingsmiddelen zijn afkomstig van derden, te weten (financiële) dienstverleners. De algemene voorwaarden van deze (financiële) dienstverleners zijn van toepassing op het gebruik van hun betalingsmiddelen.
8.5 In uitzonderlijke gevallen kan er gekozen worden voor 'achteraf overboeken'. In deze gevallen dient het verschuldigde bedrag binnen 10 werkdagen na de factuurdatum te worden overgemaakt. Indien Domeineren het bedrag niet binnen deze termijn heeft ontvangen, stuurt zij een herinnering gevolgd door een  ingebrekestelling met daarin een nieuwe termijn voor betaling. Is ook binnen deze nieuwe betalingstermijn niet betaald, dan is Domeineren gerechtigd de domeinnaam of domeinnamen op
te zeggen bij de Registry of de Registrar. Domeineren zal hiervoor een bedrag van € 50,- schadevergoeding in rekening brengen. 

9. Privacy en cookies
9.1 Om de dienst te kunnen bieden dient Domeineren persoonsgegevens te verzamelen.
9.2 Domeineren draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de van toepassing zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bijbehorende uitvoeringswet. 
9.3 Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de verbetering van je
gebruikerservaring en de optimalisering van de door ons aangeboden dienstverlening.


10. Aansprakelijkheid Domeineren
10.1 De totale aansprakelijkheid van Domeineren , uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag van € 25,- (vijfentwintig euro) per gebeurtenis. Zijn er meerdere gebeurtenissen, dan kan dit bedrag één keer opgeëist worden. 
10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten die gebruiker heeft moeten maken om Domeineren te laten voldoen
aan haar verplichtingen uit de overeenkomst;
- redelijke kosten die gebruiker heeft moeten maken om de directe schade zoals bedoeld
in dit artikel te voorkomen of te beperken; en
- redelijke kosten die gebruiker heeft moeten maken om de oorzaak en omvang van de
directe schade vast te stellen.
10.3 Iedere aansprakelijkheid van Domeineren voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
10.4 Domeineren is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de dienst.


11. Duur, opschorting en beëindiging
11.1 Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
11.2 Gebruiker kan op elk moment de overeenkomst opzeggen door een e-mail te sturen aan info@domeineren.nl.
11.3 Onverminderd enig ander aan Domeineren toekomend recht, is Domeineren gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten.

11.4 In aanvulling op voorgaande, behoudt Domeineren zich het recht voor om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en Gebruiker daarmee uit te sluiten van elk verder gebruik van de website en de dienst, indien hij:
- in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
- inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
- in strijd handelt met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving;
- in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt
onverminderd het recht van Domeineren om nadere rechtsmaatregelen tegen gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen.

12. Geschillen
12.1 De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Domeineren van diensten worden beheerst door Nederlands recht.

Tilburg, juni 2020